Blog

2012-12-28 14:22

Z cyklu współczynniki greckie: delta cz.2

W niniejszym wpisie zajmiemy się wpływem czasu oraz zmienności na zachowanie współczynnika delta. Poniższy wykres obrazuje wykres delty dla opcji long CALL z różnymi terminami wygasania opcji ale tymi samymi kursami wykonania (opcje ATM z kursem wykonania 60). Czerwona linia przedstawia deltę...

Cały artykuł

—————

2012-11-22 22:00

Covered Straddle

Covered Straddle to nieco bardziej rozbudowana strategia Covered CALL stosowana przez inwestorów, którzy mają pozycje długie na instrumencie bazowym. Można powiedzieć także, że jest to strategia składająca się ze Short Straddle i pozycji long na instrumencie bazowym lub Covered CALL i Short PUT....

Cały artykuł

—————

2012-10-01 22:18

Z cyklu współczynniki greckie: delta cz.1

Współczynnik delta to najpopularniejszy ze wszystkich grek. Można powiedzieć, że każdy gracz opcyjny zaczyna przygodę ze współczynnikami greckimi właśnie od tej miary. Delta jest najczęściej obserwowanym współczynnikiem przez inwestorów bowiem pokazuje on w jakim stopniu zmieni się cena opcji pod...

Cały artykuł

—————

2012-05-07 10:57

Short Strangle (Sell Strangle)

Short Strangle (Sell Strangle) jest jedną ze strategii, gdzie inwestor oczekuje zmniejszonej zmienności ceny instrumentu bazowego. Najlepszym scenariuszem dla inwestora byłoby, gdyby kurs instrumentu bazowego nie zmieniał się w ogóle w czasie trwania strategii. Stratega ta przynosi jeszcze lepsze...

Cały artykuł

—————

2012-03-31 18:22

Zabezpieczanie kursu budżetowego eksportera cz.2

W poprzedniej części artykułu ukazano w jaki sposób budując symetryczny korytarz zerokosztowy, eksporter może dokonać zabezpieczenia wpływów walutowych. Minął pierwszy kwartał, czas prześledzić jaki wpływ zawarte transakcje miały na wynik wymiany waluty w tym czasie. Złoty od początku 2012 roku...

Cały artykuł

—————


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.