2013-08-13 08:54

Z cyklu współczynniki greckie: rho

Rho jest współczynnikiem, który mierzy jak zmienia się wartość premii opcyjnej w przypadku zmian stóp procentowych. Odpowiada na pytanie ile będzie kosztować opcja jak stopa procentowa zmieni się o 1pb. Współczynnik ten jest sporadycznie "obserwowany" bowiem zmiany stóp procentowych nie są z reguły gwałtowne.

Przykład

Załóżmy, że aktualna premia opcyjna wynosi 3 a opcja CALL z kursem wykonania 50 ma wartość współczynnika Rho na poziomie 0,03 a stopa procentowa wynosi 5%. Jeśli stopa procentowa wzrośnie do 6%, premia opcyjna dla ww opcji wyniesie 3,03. W przypadku spadku stopy procentowej do poziomu 4% - premia opcyjna dla ww opcji spadnie do 2,97.

Idąc dalej, podobnie jak to ma miejsce w przypadku pozostałych współczynników greckich, opcje mogą być Rho pozytywne i negatywne:

  • Długa pozycja w CALL i krótka PUT są Rho pozytywne
  • Krótka pozycja CALL i długa PUT są Rho negatywne

Rho pozytywne oznacza, że wzrost stopy procentowej powoduje wzrost ceny opcji, spadek stopy procentowej powoduje natomiast spadek premii opcyjnej. Rho negatywne informuje, że opcja tanieje, gdy stopa procentowa rośnie i drożeje, gdy oprocentowanie spada.

Wpływ oprocentowania na koszt opcji wyrazić można carrying cost (kosztu przetrzymania - na rynku towarowym wyraża się ono przez contango, na rynku finansowym jako koszt pieniądza w czasie). Przykładowo - aby zakupić akcje można zaciągnąć kredyt, który jest oprocentowany - kupione opcje CALL (odpowiadające tej samej pozycji rynkowej) koszt kredytu mają "wbudowany" w premię opcyjną.

Podsumowując - kiedy oprocentowanie rośnie drożeją kupione opcje CALL a tanieją kupione opcje PUT. W przypadku spadku stóp procentowych sytuacja jest odwrotna. zarówno dla opcji CALL jak i PUT im dłuższy czas wykonania opcji tym większy wpływ rho na jej cenę. Opcje głęboko poza pieniądzem (DOTM) z reguły mają niższe rho niż opcje ATM i DITM.

---

Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.

—————

Powrót


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.