2015-04-06 21:08

Wystawienie krótkoterminowych opcji jako dodatek do zabezpieczenia eksportera

W poprzednim wpisie opisałem w jaki sposób importerzy mogą wystawiać krótkoterminowe opcje PUT w celu zmniejszania kosztu zakupu zabezpieczenia głównego ponosząc przy tym minimalne ryzyko - ryzyko zobowiązania się do zakupu waluty po kursie niższym niż obecny spotowy jednak nie niższym niż kurs wykonania wystawionej opcji PUT i na nominał najbliższej faktury zakupowe.

W przypadku eksportera posiadającego długoterminowe zabezpieczenie w postaci kupionej opcji PUT chroniącej go przed spadkiem kursu walutowego, możemy wystawić krótkoterminową opcję CALL na nominał najbliższej faktury sprzedażowej.

Przed wykonaniem transakcji należy sprawdzić aktualne premie opcyjne aby obliczyć czy transakcja na dany termin (pokrywający się z planowanym momentem sprzedaży waluty) jest opłacalna a jej termin nie jest zbyt długi - generalnie, stosuje się zasadę, że otrzymana premia netto powinna być wyższa niż 1 grosz a czas trwania transakcji nie powinien być dłuższy niż 2 miesiące.

Przykład

W dniu 6 kwietnia eksporter zakupił długoterminową, sześciomiesięczną opcję PUT przy kursie spot EUR/PLN 4,0770 z kursem wykonania 4,2000 i datą wygasania 7 października za 0,0350 na nominał 600 000 EUR (po 100 000 EUR na miesiąc; za co zapłacić musi 0,0350 x 600 000 EUR = 21 000 zł). Oznacza to, że kurs efektywny tego zabezpieczenia będzie wynosił 3,9650. Załóżmy, że eksporter spodziewa się, że 17 maja będzie musiał sprzedać walutę aby zapłacić podatki do 20 maja a nominał sprzedanej waluty wynosić będzie 100 000 EUR. W związku z tym eksporter może wystawić opcję CALL z terminem wygasania maksymalnym na 18 maja i na maksymalny nominał 100 000 EUR. Za wystawienie opcji CALL z kursem wykonania 4,1000 otrzyma 0,0250 (0,0250 x 100 000 = 2 500 zł).
W dniu wygasania opcji, tj. 18 maja istnieją następujące możliwości:

  • kurs EUR/PLN jest poniżej 4,0000 - w takim przypadku eksporter otrzymuje premię opcyjną w wysokości 2 500 zł a opcja CALL wygasa poza pieniądzem, natomiast ma prawo wykorzystać zabezpieczenie w postaci kupionej opcji PUT i sprzedaje 100 000 EUR po kursie efektywnym 3,9900 (4,0000 - 0,0350 + 0,0250 = 3,9900);
  • kurs EUR/PLN jest pomiędzy 4,0000 a 4,1000 - w tym przypadku eksporter dokonuje sprzedaży waluty po kursie spot (czyli wyższym niż zabezpieczony) a wystawiona opcja CALL wygasa poza pieniądzem, czyli eksporter otrzymuje w całości premię za wystawioną opcję (tak naprawdę jego kurs efektywny zakupu waluty to spot + premia otrzymana z wystawionej opcji - premia za zakup opcji PUT); nominał kupionych opcji PUT pozostaje bez zmian;
  • kurs EUR/PLN jest powyżej 4,1000 - w takiej sytuacji opcja CALL jest w pieniądzu i eksporter ma zobowiązanie do sprzedania waluty po kursie 4,1000; nominał kupionych opcji PUT pozostaje bez zmian a kurs efektywny sprzedaży waluty wyniesie 4,1000 + 0,0250 - 0,0350 = 4,0900 niezależnie od tego jak wysoko będzie kurs spot.

Jeśli zatem eksporter posiada główne zabezpieczenie za pomocą kupionej opcji PUT może w dowolnym czasie "dogrywać" i zmniejszać koszt zakupu pierwotnego zabezpieczenia poprzez wystawianie krótkoterminowych opcji CALL. Ryzyko takich transakcji jest niewielkie - eksporter bowiem przez cały okres posiada główne zabezpieczenie w postaci kupionej opcji PUT (zatem jest zabezpieczony przed spadkiem kursu walutowego), w przypadku wzrostu kursu walutowego powyżej kursu wykonania wystawionej opcji CALL nie będzie mógł w pełni z niego skorzystać ale gdyby kurs ten utrzymywał się po miesiącu w dalszym ciągu na wysokim poziomie - kolejną sprzedaż waluty może regulować już po wyższym kursie. Otrzymana premia opcyjna z opcji CALL "małymi krokami" refinansuje koszt zakupu głównego zabezpieczenia.

---

Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.

 

—————

Powrót


Przedstawione, w dystrybuowanych wpisach, poglądy, oceny i wnioski są wyrazem osobistych poglądów autora i nie mają charakteru rekomendacji do nabycia lub zbycia albo powstrzymania się od dokonania transakcji w odniesieniu do jakichkolwiek walut lub papierów wartościowych. Poglądy te jak i inne treści wpisów nie stanowią "rekomendacji" lub "doradztwa" w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi. Wyłączną odpowiedzialność za decyzje inwestycyjne, podjęte lub zaniechane na podstawie wpisu lub z wykorzystaniem wniosków w nim zawartych, ponosi inwestor. Autor jest również właścicielem majątkowych praw autorskich do wpisów. W szczególności zabronione jest kopiowanie, przedrukowywanie, udostępnianie osobom trzecim i rozpowszechnianie wpisów w całości lub we fragmentach bez zgody autora.